Tel Arad

Wie een indruk wil krijgen van hoe de steden van de Kanaänieten eruit gezien hebben, moet de ruïnes bezoeken van de vestingstad Arad. In de jaren zestig tot en met tachtig van de vorige eeuw hebben archeologen daar onderzoekingen verricht. Tel Arad ligt acht kilometer ten westen van de moderne stad Arad, in het noordelijk gedeelte van de Negev woestijn.

De Israëlieten maakten op onprettige wijze kennis met de koning van Arad nadat ze Egypte hadden verlaten (Numeri 21:1). Ze trokken vanuit Kades Barnea (in de huidige Negev woestijn) in de richting van Edom (in het huidige Jordanië).

ALMU20080212_N080110 Arad
Het oude Arad. Foto’s: Alfred Muller

Jozua vermeldt de stad in de lijst van de steden die de Israëlieten later zouden veroveren (12:14). We lezen in Rechters 1:16 dat ook de Kenieten, de stamgenoten van de schoonvader van Mozes, zich in het gebied rond Arad vestigden.

Slechts een klein gedeelte van Tel Arad is opgegraven. Archeologen hebben onderzoekingen verricht in het relatief lage gedeelte van de stad, waar de Kanaänieten woonden, en het hoge gedeelte, waar later de Israëlieten zouden zich vestigen.

Bloei

De eerste nederzetting dateert van 4000 voor Christus. De bloei van de Kanaänitische staat was in de jaren van circa 2900 tot 2650 voor Christus. De Kanaänieten verbouwden producten op de velden rondom de stad en ze lieten hun vee daar grazen.

ALMU20080212_N080116 Arad, waterput (1)
Het waterreservoir in het Kanaänitische deel van Arad.

Op het laagste gedeelte hadden ze een waterreservoir gegraven. De openbare gebouwen stonden in het midden van de stad, de raamloze woonhuizen aan de rand. De straten liepen in cirkels rondom het centrum, doorsneden door straten die naar het centrum leidden. Het water stroomde via de straten naar het reservoir. Strikt waterbeheer was noodzakelijk, want de neerslag in de noordelijke Negev is met zo’n 250 mm per jaar slechts gering.

De Israëlieten vestigden zich in de elfde eeuw voor Christus in Arad. De stad lag in Juda, aan de zuidgrens van het gebied dat de Israëlieten in bezit namen. Ze legden een watersysteem aan, bouwden huizen, opslagplaatsen en een citadel. Potschermen hebben inschriften in diverse talen, en Hebreeuws komt het meeste voor. Verschillende inschriften vermelden een zekere Elyashib, de commandant van het fort in de zesde eeuw voor Christus.

Hellenistische tijd

De Israëlieten groeven in het lage gedeelte van de stad ook een 21 meter diepe put, die de waterhoudende laag bereikt. In het hellenistische tijd (332 tot 63 voor Chr.) verrees een toren in de citadel. Deze staat er tot op vandaag en biedt een prachtig uitzicht in het rond. De vestingstad werd vaak verwoest,

ALMU20080212_1581 Holy of Holies (1)

De meest spectaculaire vondst in Tel Arad is ongetwijfeld de tempel van de Israëlieten in de noordwestelijke hoek van de citadel. Deze tempel heeft dezelfde indeling als die van Salomo in Jeruzalem, met een voorhof, heiligdom en heilige der heilige. In deze tempel zien bezoekers ook een altaar,die dezelfde afmetingen had als die in de tabernakel en voorgeschreven werd in Exodus 27:1. De altaar werd opgericht met ongehouwen stenen en aarde. (Exodus 20:25).

In het heilige der heilige, dat een afmeting had van 1,8 bij 1,1 meter, hebben archeologen stenen gevonden. Het is niet duidelijk of de Israëlieten de tempel gebruikten voor de dienst aan de God van Israël, de dienst aan vreemde goden of een beide. De tempel in Jeruzalem was in elk geval ver weg. Het heiligdom raakte in de zevende of achtste eeuw voor Christus in onbruik, waarschijnlijk door de hervormingen onder koning Hizkia (727-696 voor Christus) of Josia (639-608 voor Christus).

ALMU20080212_N080111 Arad
Gezicht op de Negev op een regenachtige winterdag.

Bijbehorende bijbeltekst:

De Kanaänitische koning van Arad in de Negev vernam dat de Israëlieten in aantocht waren en dat ze via Atarim kwamen. Hij viel hen aan en maakte een aantal van hen krijgsgevangen. Numeri 21:1, NBV.

Dit artikel verscheen ook in Israël Aktueel. 

Foto boven: ‘De Israëlieten vestigden zich op het hoogste gedeelte van Arad en bouwden er een fort.’ Foto’s: © Alfred Muller[/caption]

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close